Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 1.1.2023.

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.siaklot.cz

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu siaklot.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě siaklot.cz, který provozuje firma SIAKLOT – Pavel Hovorka, se sídlem, Opatovice nad Labem, Jozífova, Opatovice nad Labem, PSČ 533 45, IČ 87413574.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: SIAKLOT – Pavel Hovorka.
Sídlo: 
Opatovice nad Labem, Jozífova, Opatovice nad Labem, PSČ 533 45, okres Pardubice
IČ: 87413574,
DIČ: CZ8402133091
e-mailová adresa: siaklot@centrum.cz

tel.: +420 733 407 206
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřadem podle 2 živnostenského zákona: Magistrát města Hradec Králové (dále jen „prodávající“ nebo „firma SIAKLOT – Pavel Hovorka“)

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem „ObčZ“ o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem a ustanovení čl. 3.6, 3.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.12 a 6.15 těchto obchodních podmínek v takovém případě neplatí a pro obchodněprávní vztah se nepoužijí.

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

1.6 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro domácí - osobní použití, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Prodávané zboží v zásadě není vhodné na použití na komerční, nebo obchodní účely. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití výše uvedené.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky vyrobené na zakázku (ocelové konstrukce), nebo poskytuje služby. Bližší informace o prodávajícím jsou uvedeny v bodě 1.2 výše.

2.2 Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

2.3 Kupující – jiný subjekt je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.4 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.siaklot.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

2.5 Ceny jsou uváděny jako ceny celkové - konečné (prodávající není plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 5 těchto obchodních podmínek.

2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

3.2 Prodávající dodá zboží specifikované na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží, které je potvrzeno závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.

3.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

3.5 Vlastnické právo přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení přechází na kupujícího odevzdáním věci kupujícímu.

3.6 V souladu s Obč Z. má kupující – spotřebitel, definován v bodě 2.2 výše, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě má prodávající právo na úhradu nákladů souvisejících s koupí a vrácením zboží. Náklady související s koupí a vrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu, v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví žádné známky opotřebení či pužití. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a používání, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu, nebo odstoupení od smlouvy zamítnuto. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

3.7 V případě že, se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučujeme následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje prodávajícího poštou, nebo na adrese sídla prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. (pomocí sepsání reklamačního protokolu)  Peníze budou zaslány na uvedené číslo účtu zákazníka po vrácení zboží na sklad firmy SIAKLOT – Pavel Hovorka a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.

3.8 Právo na odstoupení od kupní smlouvy neplatí v případě, kdy zboží bylo vyrobeno podle zvláštní objednávky odběratele a není uvedeno v katalogu nebo kdy na zboží byla poskytnuta sleva.

3.9 Odběratel je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud odběratel zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí v přepravním listu a ve spolupráci s přepravcem sepsat zápis o škodě.

3.10 Storno objednávky - zadanou objednávku lze stornovat písemně nebo e-mailem. Nutné je
   uvést číslo objednávky, jméno a příjmení, adresu, mail, mobil, nebo telefon zadavatele.

● Storno poplatky za ostatní objednávky :
   - neexpedovaná objednávka se zadaným způsobem platby "předfaktura / do 12.000,- Kč"
     přičemž předfaktura již byla zákazníkem uhrazena - 100,- Kč
   - expedována objednávka - za storno již expedování zásilky bude zákazníkovi fakturována
     celková částka za náklady spojené s odesláním, vrácením zásilky, zabalení či příprava expedice, nevyžádaná skladová zásoba a odesláním faktury
     a náklady spojené s přijetím a vrácením platby pokud byla zásilka zaplacena předem. 
     Faktura bude odeslána Českou, nebo elektronickou poštou.

● Objednávky z následujícími parametry je možné stornovat bezplatně do 24 hodin od objednání:
   - neexpedovaná objednávka se zadaným způsobem platby "dobírka"
   - nevyzvednutá objednávka se zadaným způsobem odběru "osobní odběr"

4. Platba za zboží

4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.

4.2 Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné (i) osobně při převzetí zboží od pracovníka společnosti TOPTRANS, je-li zboží zasíláno na dobírku, převodem na účet.

5. Termín dodání a doprava

5.1 Zboží bude zákazníkovi dodáno v pracovní dny v čase od 8:00–17:00 h, obvykle do dvou až tří pracovních dnů, nejpozději však do 7 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny a dopravného, nebo do 7 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání zboží na dobírku (dále jen „termín dodání zboží“). Zboží je doručeno na adresu dodání uvedené v objednávce k prvním vchodovým dveřím, když tomu podmínky dovolují.

5.2 Zásilky jsou zasílány společností TOPTRANS, se sídlem Praha 10, U plynárny 1290/99, 
101 00  Praha-Michle, (dále jen „TOPTRANS”), a to podle volby prodávajícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

5.3 Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem (společností TOPTRANS) zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu doporučujeme udělat písemně prostřednictvím e-mailu siaklot@centrum.cz. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě se skutečným počtem doručených balíků, které musí být identické. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prostřednictvím formuláře, který bude na žádost zaslán zákazníkovi e-mailem, nebo poštou. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík nebude uznána.

5.4 Dopravné u zásilek přepravovaných společností TOPTRANS při objednávce nad 50.000,– Kč, je dopravné zdarma. Jinak je dopravné účtováno dle sazebníku přepravní firmy TOPTRANS. Více na www.toptrans.cz

5.5 Zákazník je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zákazník nepřevezme od společnosti TOPTRANS zaslané zboží, z důvodů na straně zákazníka, pokud zákazník před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží písemně nenahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy na e-mailové adrese siaklot@centrum.cz. V případě expedice zboží zákazníkovi bude zákazníkovi následně zaslána faktura s výší dopravného.

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

6.2 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.3 Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

6.5 Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

6.7 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.8 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.9 Záruční doba činí pro kupujícího – spotřebitele (jak je definován v bodě 2.2 výše) 24 měsíců a pro kupujícího – jiný subjekt (jak je definován v bodě 2.3 výše) 6 měsíců.

6.10 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

6.11 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6.12 V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující – spotřebitel následující oprávnění:

§  6.12.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

§  6.12.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující – spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

§  6.12.3 Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující – spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

§  6.12.4 Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení vad do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

6.13 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6.13.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – jiný subjekt právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží.

6.13.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání obvyklému užívání, má kupující – jiný subjekt právo na výměnu zboží nebo má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

6.13.3 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání obvyklému užívání, má kupující – jiný subjekt právo na výměnu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo na odstoupení od smlouvy.

6.14 Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučujeme následující postup. Zákazník informuje společnost TOPTRANS na telefonním čísle +420 267 101 606, pokud byla doprava prováděna společností TOPTRANS, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena a vyžádat si u společnosti TOPTRANS sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení prodávajícímu. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník v tomto případě informuje reklamační oddělení E-shopu společnosti SIAKLOT – Pavel Hovorka o poškození zásilky (jak je definováno v bodě 6.15 níže). Prosíme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a TOPTRANS etikety.

6.15 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu, nebo prostřednictvím v místě sídla firmy SIAKLOT – Pavel Hovorka. Kupující může uplatnit reklamaci u prodávajícího jakýmkoli způsobem. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace: (i) vyplněním příslušného formuláře, který zákazníkovi bude zaslán na žádost e-mailem, nebo poštou a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu anebo (ii) dopisem doručeným prodávajícímu. Prosíme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží.

6.16 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – jinému subjektu, kterého vztah s prodávajícím se řídí obchodním zákoníkem.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

7.4 Objednávka kupujícího, jakož i její změny a doplňky musejí být učiněny prostřednictvím příslušného formuláře na internetové stránce siaklot.cz , nebo telefonicky na tel.č. +420 733 407 204 / 206

7.5 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).

8.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl v platném znění informován o těchto skutečnostech a souhlasí s těmito skutečnostmi:

a. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.

b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále společnosti TOPTRANS z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.

e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

8.3 Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

 


ÚVOD    ESHOP - PRODUKTY    DODÁNÍ    INFORMACE    O NÁS    KONTAKT


 

 

aktualizováno: 14.07.2024 12:03:07